Հոդվածներ      FaceBook           Շաբաթ, 23.09.2023, 17:57      
Մենյու

ՑԱՆԿ
Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ [5]
ՆՑԿ դիրքորոշում [0]

Գլխավոր » Հոդվածներ » Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Դիրքորոշում

àÕçáõÝ»Éáí ¨ ѳٳÙÇï ÉÇÝ»Éáí г۳ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ ÙÇ稠 ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³éÇÃáí ÐРܳ˳·³Ñ ê.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ 2009Ã-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-Ç áõÕ»ñÓÇ Ý³Ë³µ³ÝÇÝ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, áñ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ ³éÇà ¹³ñó³Ý ߳ѳ·ñ·Çé ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ͳí³É»Éáõ г۳ëï³ÝÇ ¨ гÛáõÃÛ³Ý ï»ÕÇ áõ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ÂáõñùdzÛáõÙ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³Ïáí Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳÛñ»Ý³½ñÏÙ³Ý áõ µÝ³çÝçÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É, Ù»ñ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ¨ Ù»ñ ë»ñáõݹݻñÇ ³å³·³Ý å³ñï³¹ñáõÙ ¿ Ù»ñ áñáßáõÙÝ»ñáí ã½ñÏ»É ³å³·³ ë»ñáõݹݻñÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³ïÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ãáõñ³Ý³É Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ¹³ñ³íáñ ÇÕÓ»ñÁ: ²Û¹ Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ýù ѳٳñáõÙ ³ñï³ùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñùá ï³ñµ»ñ §ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñáí¦ áõ Ãí³óÛ³É ß³Ñ»ñáí Ý»ñϳ۳óíáÕ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ý»Ý·³÷áËáõÙÁ, ѳٳ½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ëïáñ³¹³ëáõÙÁ ѳïí³Í³Ï³Ý ¨ Çñ³íÇ׳ϳÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³ÝÁ` ½»ñÍ ÙݳÉáí ³Ùµá˳ѳ×á ߳ѳñÏáõÙÝ»ñÇó ¨ ³ÝѳñÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý åÇï³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇó, Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¨ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ÐРܳ˳·³Ñ ê.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ áõÕ»ñÓÇ åݹáõÙÝ»ñÇ

  1. Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ

ػ絻ñáõÙ-§ÙÇçϳé³í³ñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí 㿦:

 ²ÛÝÇÝã, ѳٳӳÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ²ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó ¨ ï³ññ»ñ §Ò»éݳñÏíáÕ ù³ÛÉ»ñ¦ ëÛáõݳÏÇ 5-ñ¹ Ï»ïÇ, í»ñçÇÝ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ýßí³Í ¿  §å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ »ÝóѳÝÓݳÅáÕáí ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ »Ýó¹ñáõÙ »Ý, áñ ³ÛÝ µ³Õϳó³Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇó:

Ø»Ýù ³é³ç³ñÏ»É »Ýù Ýßí³Í å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳݻÉ:

  1. Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ

ػ絻ñáõÙ-§Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ ÙÇç¨ ³éϳ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ »Ýóϳ ¿                          

ÉáõÍÙ³Ý, ·»ñ³Ï³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇ áãÇÝã ã»Ý ³ëáõÙ¦:

²ÛÝÇÝã ³Ûë åݹáõÙ³ÝÁ ѳϳëáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ѳٳӳÛÝ`

      3-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ- ì»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí ѳí³ë³ñáõÃÛ³Ý, ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ   å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇÝ ãÙÇç³Ùï»Éáõ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ý˳Ëï»ÉÇáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ ѳñ·»Éáõ Çñ»Ýó »ñÏÏáÕÙ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

     5- ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ- ì»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÁݹѳÝáõñ ë³ÑÙ³ÝÇ ÷á˳¹³ñÓ ×³Ý³ãáõÙÁ` ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ûٳݳ·ñ»ñáí,

      Ø»Ýù ³é³ç³ñÏ»É »Ýù Ýßí³Í å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳݻÉ:

  1. Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ

ػ絻ñáõÙ-§²Ûë ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ Ó¨áí ã»Ý ³éÝãíáõÙ áõ ã»Ý ϳñáÕ ³éÝãí»É È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳËݹñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ»ï, áñÝ ³ÝÏ³Ë áõ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñÍÁÝóó ¿: г۳ëï³ÝÁ ãÇ ¹Çï³ñÏáõÙ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ý˳Ëï»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ áñå»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳËݹñÇ Ñ»ï áñ¨¿ ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇß³ï³ÏáõÙ¦:

 ²ÛÝÇÝã ³Ûë åݹáõÙÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ ËáëùÁ  Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ý˳Ëï»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, ÇÝãÝ ³ñï³óáÉí³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ·ñí³Í ¿ í»ñ¨áõÙ, ÇÝãÝ ³é³ç³ñÏ»É »Ýù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳݻÉ:

Ø»Ýù Ù»ñ 06.10.2009Ã-ÇÝ ³ñí³Í ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ýᯐ »Ýù, áñ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, Ç Ù³ëݳíáñÇ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, å³ñï³íáñ »Ýù ³é³çÝáñ¹í»É ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ³½·³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÁÝϳÉٳٵ áõ ѳÛñ»Ý³ïÇñáõÃÛ³Ùµ, å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Û³Ñ³í³ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óٳٵ ¨ ò»ÕÇ ³ñ³ñã³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Çñ³óٳٵ` ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ê¨ñÇ 10.08.1920à ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ` ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ ìáõ¹ñá ìÇÉëáÝÇ 22.11.1920à г۳ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Æñ³í³ñ³ñ í×ÇéÁ, ÇÝãÝ ³ñÅ»ù³íáñáõÙ ¿ Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ í³ëï³ÏÁ, ³Ñ³íáñ ½ñϳÝùÝ»ñÝ áõ ¹³ñ³íáñ ÇÕÓ»ñÁ:

  1. Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ

ػ絻ñáõÙ-§²Ûë ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí г۳ëï³ÝÁ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ãÇ ëï³ÝÓÝáõÙ áñ¨¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, ãÇ Ï³ï³ñáõÙ áñ¨¿ ѳëï³ïáõÙ¦:

      ²ÛÝÇÝã г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý í»ñá·ñÛ³É 3-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, г۳ëï³ÝÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÐÊêÐ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ` Ù³ëݳíáñ³å»ë 23.08.1990 Ã-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·»ñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÁݹáõÝ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñéã³Ï³·ñÇ 11-ñ¹ Ï»ïáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ë³ï³ñ ¿ ϳݷÝáõÙ 1915Ã-ÇÝ úëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùdzÛáõÙ ¨ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ýáõ٠гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÇݦ: ²ñ¹Ûáùà §¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÃ۳ݦ 7-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, áõñ Ù³ëݳíáñ³å»ë Ýßí³Í ¿ §Ñ³ëï³ï»Éáí Çñ»Ýó ѳÝÓݳéáõÃÛáõÝÁ` Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³É µ³ñǹñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ á·áõÝ ãѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³ñ»Éáõó¦, ãÇ ³ñ·»É³ÏáõÙ Ñéã³Ï³·ñÇ ¹ñáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: (ÜáõÛݳµÝáõÛà ËݹÇñ ³éϳ ¿ ݳ¨ ÂáõñùdzÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ): Ø»Ýù ³é³ç³ñÏ»É »Ýù ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý Ýßí³Í Ï»ïÁ ѳݻÉ:

гÛ-Âáõñù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ëïáñ³·ñí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, ÄݨáõÙ ëïáñ³·ñí³Í 22.04.2009Ã-Ç §Ö³Ý³å³ñѳÛÇÝ ù³ñï»½Ý ¿ñ¦: ²ÝÏ³Ë å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó, Ù»Ýù ³ÛÝ ¹Çï³ñÏ»óÇÝù ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ³å³ßñç³÷³ÏÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ù³ÛÉ, áñÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ñ: ¸ñ³Ý ѳçáñ¹³Í §ýáõﵳɳÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ¦ ÁݹáõÝ»óÇÝù áñå»ë ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ù³ÛÉ: ê³Ï³ÛÝ ëïáñ³·ñí³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý µËáõ٠ݳËáñ¹ ·áñÍÁÝóóÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý í»ñá·ñÛ³É 3-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, г۳ëï³ÝÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙ ¿ ù»Ù³É³-µáÉߨÇÏÛ³Ý ½Çݳ¹³¹³ñÇ ·ÇÍÁ áñå»ë ³Ý˳Ëï»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ: ²ÝѳëϳݳÉÇ ¿ û ÇÝãÝ ¿ å³ï׳éÁ, áñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ³å³ßñç³÷³ÏÙ³Ý ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ñ³ÝçÁ ѳٳéáñ»Ý ѳݷ»óÝáõÙ »Ý §ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óáõÙ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ µÝáñáßíáÕ ·áñÍÁÝóóÇÝ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³ëí»É ¿ 17.09.2009Ã-ÇÝ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ Ý»ñϳ۳óí»É ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»Ã:

²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éݳÝù ³ñï³ùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÇÝ:

ØÇ ÷áùñ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏݳñÏ: ²é³çÇÝ ³ß˳ñѳٳñïáõ٠ѳÕÃ³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÉáÏÁ` ²Ýï³Ýï³Ý, ³ñÅ»ù³íáñ»Éáí å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ͳÝñ³ÏßÇé Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ, ³Ñé»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ, å³ïÙ³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÁ, ¹³ï³å³ñï»Éáí ¨ å³ïÅ»Éáí úëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùdzÛÇ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, å³ïÅ»Éáí å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÇÝ, áñå»ë ³ñ¹³ñ³ÙÇï »ñ³ËïÇùÇ ¹ñë¨áñáõÙ, 10.08.1920 Ã-Ç ê¨ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ¨ ¹ñ³ÝÇó µË³Í ì.ìÇÉëáÝÇ 22.11.1920 à ` § ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßáõÙÁ ÂáõñùdzÛÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÇ, г۳ëï³ÝÇ ¹»åÇ Íáí »ÉùÇ ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ñ³ÏÇó Ãáõñù³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ ³å³é³½Ù³Ï³Ý³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ۳ɦ Çñ³í³ñ³ñ í×éáí, Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý (¹»Ûáõñ») ÉáõÍ»ó гÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ:

Ü»ñϳ۳óÝ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ¹ñí³·:

04.11.1918-12.12.1918ÃÃ-Âáõñ³Ç³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñï»óÇÝ Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ:

08.04.1919Ã, 22.05.1919Ã, 05.07.1919à ¨ 13.01.1920 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÂáõñùdzÛÇ è³½Ù³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñï»óÇÝ Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáÕ ÙÇ ËáõÙµ Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ¨ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ ٳѳå³ïÅÇ í×Çé ϳ۳óñ»óÇÝ »ñÏñÇ Ûáà Ý߳ݳíáñ ջϳí³ñÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ:

10.08.1920Ã-üñ³ÝëdzÛÇ ê¨ñ ù³Õ³ùáõÙ 13 å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÂáõñùÇ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»óÇÝ, áñï»Õ ëïáñ³·ñáÕ ÏáÕÙ»ñÝ ³ñӳݳ·ñ»óÇÝ ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ѳۻñÇ áãÝã³óÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý ÷³ëï»ñÁ:

1979Ã-ÇÝ Ø²Î-Ç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ 35-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõ٠ѳۻñÇ ç³ñ¹»ñÁ áñ³Ï»ó áãå»ë §20-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõݦ:

18.06.1987Ã-ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ѳïáõÏ µ³Ý³Ó¨ ÁݹáõÝ»ó ¨ ¹³ï³å³ñï»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

14.04.1995Ã-èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ»ó Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³å³ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

10.11.2000Ã-ì³ïÇϳÝÁ Çñ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳñ»ó 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ»ï³·³ µáÉáñ ë³ñë³÷Ý»ñÇ ëÏǽµÁ:

18.01.2001Ã-üñ³ÝëdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ¨ ê»Ý³ïÁ ѳٳï»Õ ûñ»Ýù ÁݹáõÝ»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»Éáõ Ù³ëÇÝ:

10.12.2001Ã- ÄÝ¨Ç Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ(Þí»Ûó³ñdz) ä»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÁݹáõÝ»ó Ñéã³Ï³·Çñ, áñáí ׳ݳãáõÙ ¿ 1915Ã-Ç Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

15.12.2003Ã- Þí»Ûó³ñdzÛÇ ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ׳ݳã»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

Ü»ñϳÛáõÙë ÙÇçÝáñ¹ ߳ѳéáõÝ»ñÇ(³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³ÝÁ Ý»ñϳ í»ñáÝßÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ) Ùï³ÑÕ³ó³Í §·Éáµ³É ½³ñ·³óٳݦ Ñ»é³·Ý³Ñ ËݹñÇ ·áñÍÁÝóóáõÙ Ý»ñíáõÙ »Ý Ù³ñ¹³ëå³ÝÁ, µéݳóáÕÁ, á×ñ³·áñÍÁ, Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ½áѳë»Õ³ÝÇÝ ¿ ¹ñíáõ٠гÛáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁ: ¸ñëÇó Ù»½³ÝáõÙ Ëñ³Ëáõëí»ó ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¹»ýÇóÇïÁ, áñå»ë½Ç Ñݳñ³íáñ ÉÇÝÇ ¿É ³í»ÉÇ ³Ý³ñ¹³ñ í³ñí»É Ù»½ Ñ»ï, Ù»ñ ÇëÏ Ó»éù»ñáí: ´Çñï Ï»ñåáí ¨ Ùï³Íí³Í Ó¨áí µ³ËáõÙ ¿ Ññ³ÑñíáõÙ ÝÛáõÃ³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ ³ß˳ñѳ۳óù³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²Ûë ÇÙ³ëïáí Ù»½ ѳٳñ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý Ñá·¨áñ áãÝ ¿ ³é³çݳÛÇÝ, û É³í³·áõÛÝ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ï»Ýó³ÕÇ ï»ëÇÉùÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÛáÝ: ²Ûë Çñ³íÇ׳ÏÁ »½³ÏÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÙdzÓáõÉ»É Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ¨ ê÷ÛáõéùÁ` áñå»ë гÛÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝ, ù³ÝÇ áñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ѳٳ½·³ÛÇÝ »Ý: ÖÝßáõÙÝ»ñÇÝ ³½·áíÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³í»Éáõ Ù»ñ áõݳÏáõÃÛáõÝáí ¿ å³Ûٳݳíáñí³Í ²½·Ç ѳí³ù³Ï³Ý ѳٳËÙµáõÙÁ, ϳ٠г۳ëï³Ý-ê÷Ûáõéù, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³é³ÏïáõÙÁ:

²ÛëåÇëáí Ù»ñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ݳ¨ ÐÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ñáõëáí »Ýù, áñ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óáõÙÁ ϳÝóÝÇ µ³ó ¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ ³é³í»É³å»ë ³ÝÓÝ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ ÏÝ»ñßÝãÇ Ù»ñ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»Éáõó, ѳëϳݳÉáí ѳݹ»ñÓ, áñ гÛÇ Ñ³Ù³ñ É³í³·áõÛÝ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ï»Ýó³ÕÇ ï»ëɳϳÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ µ³í³ñ³ñ»É Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ÉdzñÅ»ùáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ, ãÇ Ï³ñáÕ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ï³É Ù»ñ Ïáñëí³Í гÛñ»ÝÇùÇÝ ²½·áíÇÝ ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ: àñáßáõ٠ϳ۳óÝ»Éáõó ³é³ç ÑÇß»Ýù ݳ¨ Ø»Í ÜŹ»ÑÇ ËáëùÁ`

Հավասարապես հակաընկերային են այն անհատներն ու ընկերային խաւերը, որոնք ասում են իրենց մասին` ,,Ես ամեն ինչ եմ,, կամ `,,Ես ոչինչ եմ,,:Ազգերի կեանքում միայն մեծ ամբողջն է ,,ամեն ինչ,, եւ ոչ ոք իրավւունք ունի լինելու ,,ոչինչ,,:

 

²ÛëåÇëáí §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿`

 

²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, Ç Ù³ëݳíáñÇ Ñ³Û-Ãáõñ­ù³­Ï³Ý ѳ­ñ³­µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, å³ñï³íáñ »Ýù ³é³çÝáñ¹í»É ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÃÛáõÝÇó µËáÕ  ³½·³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÁÝϳÉٳٵ áõ ѳÛñ»Ý³­ïÇ­ñáõ­ÃÛ³Ùµ, å³­ï­Ù³­Ï³Ý гۭñ»­ÝÇùÇ Ñ³Û³Ñ³í³ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óٳٵ ¨ ò»ÕÇ ³ñ³ñ­ã³Ï³Ý ³é³­ù»­Éáõ­ÃÛ³Ý Çñ³ó­Ù³Ùµ:

Îïñ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñÅáõÙ »Ýù ÃáõñùÇ Ñ»ï å³ñï³¹ñí³Í  áñ¨¿ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ ¹»é ÃáõñùÁ ãÇ í»­ñ³ó­ñ»É á×ñ³­·áñ­ÍÇ Ë³ñ³ÝÁ ¨ ³ÙµáÕçáíÇÝ ãÇ Ñ³ïáõó»É Çñ á×ñ³·áñ­Íáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý ³ñï³ùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ýáñùá, ï³ñµ»ñ §ÑÇ٭ݳ­íá­ñáõÙ­Ý»­ñáí¦ áõ Ãí³ó­Û³É ߳ѻñáí Ý»ñϳ۳óíáÕ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ý»Ý­·³­÷á­ËáõÙÁ, ѳٳ½­·³­ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ëïáñ³¹³ëáõÙÁ ³Ûëñá廳ϳÝ, ѳï­í³­Í³­Ï³Ý ¨ Çñ³íÇ׳ϳÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ý­·áõ­ó³­ÉáõÍ­Ù³ÝÁ:

Ü»ñϳ  ÷³ëï³ÃÕûñÁ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÝã³Í ÙÛáõë ³é³­ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝ³í ¿É ã»Ý µËáõÙ Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ, å»ï³Ï³Ý ß³­Ñ»­ñÇó ¨ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý:

 

 

§ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ

   ܳ˳·³Ñ`                                              ¶. Ðáíë»÷Û³Ý

                                                                      

                                                                       20.10.2009Ã.

Կարգավի-ակ: Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ | Ավելացրել է: Admin (26.07.2011)
Просмотров: 1190 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Մուտք

Փնտրում

Վիճակագրություն

Ընդամենը օնլայն 1
Հյուր 1
Օգտվող 0


Copyright MyCorp © 2023
Անվճար հոսթինգ uCoz