Հոդվածներ      FaceBook           Շաբաթ, 23.09.2023, 18:00      
Մենյու

ՑԱՆԿ
Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ [5]
ՆՑԿ դիրքորոշում [0]

Գլխավոր » Հոդվածներ » Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Համագումարի զեկույց

êÇñ»ÉÇ ³ñáñ¹ÇÝ»ñ, ٻͳñ·á ÑÛáõñ»ñ:

 

ø³ÝÇ áñ ½»ÏáõÛóë ï³ñáÕáõÝ³Ï ¿ ¨ µ³Õϳó³Í ¿ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÇó, ݳ¨ ½»ÏáõÛóÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í ųٳݳÏÁ ûåïÇÙ³É û·ï³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ Ïϳñ¹³Ù: ²é³çÇÝÁ »ë áõ½áõÙ »Ù  ë»ÕÙ Ý»ñϳ۳óÝ»É §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ýó³Í áõÕÇÝ, ³å³ ÑÝñ³íáñÇÝë Áݹ·Í»É Ù»ñ »ñÏñÇ, Ù»ñ ³½·Ç ³éç¨ Í³é³ó³Í ËݹÇñÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó áõÕÕí³Í Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ, áñÇó Ñ»ïá Ý»ñϳ۳óÝ»É ³Ûë Ýáñ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ áõ ¹»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áã ÙdzÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ µáÉáñ ³ñáñ¹ÇÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Ç, Ó¨Ç Ù»ñ ï»ëɳϳÝÁ:

 ²Ûëå»ë: 

1989Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-ÇÝ ¶¨áñ· Ðáíë»÷Û³ÝÇ, ¶³·ÇÏ ØÏñïãÛ³ÝÇ ¨ ²ßáï ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ ÅáÕáíÁ` 47 Ý»ñϳ۳óáõóÇã-³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐÇÙݳ¹Çñ ÅáÕáíáõÙ ùÝݳñÏí»ó Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý §Ðéã³Ï³·ÇñÁ, ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ ¨ Íñ³·ÇñÁ¦ ·ñùáõÛÏÁ, áñÝ ÁݹáõÝí»ó ÑÇÙù` ³é³çÇϳÛáõÙ í»ñ³Ù߳ϻÉáõ ¨ Éñ³óÝ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: ²ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ, ÇѳñÏ», Çñ³·áñÍí»ó: ÀÝïñí»ó Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹, áñÝ ¿É ÁÝïñ»ó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ: ÐÇÙݳ¹Çñ ÅáÕáíÁ ѳëï³ï»ó ݳ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ñáßÝ áõ ËáñÑñ¹³Ýß³ÝÁ: ¸ñáßÁ ÍÇñ³Ý³·áõÛÝ ¿, áñÇÝ å³ïÏ»ñí³Í ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³Ýß³Ý Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ, Ñ»ïݳٳëáõÙ` ëáõñ:

    §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ Çñ ϳ½Ù³íáñÙ³Ý ëϽµÇó ÉÇÝ»Éáí áõ Ý»ñϳ۳ݳÉáí ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇó ϳ½Ù³íáñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ, áñå»ë ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇÙù áñ¹»·ñ»ó ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ò»Õ³ÏñáÝ áõëÙáõÝùÁ, Ð³Û ¹³ë³Ï³Ý ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ø»Í Ð³Ûáñ¹áõ, ½áñ³í³ñÇ, ·³Õ³÷³ñ³ËáëÇ ¨ ÇÙ³ëï³ë»ñÇ å³ï·³ÙÝ»ñÝ »Ý: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ϳñáÕ »Ý ¹³éÝ³É 18 ï³ñÇÝ Éñ³ó³Í ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ ͳ·áõÙáí Ð³Û »Ý ¨ ׳ݳãáõÙ »Ý Çñ»Ýó ïáÑÙÁ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ѳٳñáõÙ »Ý ²ñáñ¹Ç ¨ ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï »ñ¹áõÙ »Ý ï³ÉÇë ¶³éÝáõ ï³×³ñáõÙ: ºñ¹Ù³Ý µÝ³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿.

    §ºë ò»Õ³ÏñáÝ »Ù: ºí ³Ñ³’ Ï»ñ¹í»Ù ì³Ñ³·ÝÇ ³çÇ íñ³` »ñµ»ù ãÙ»Õ³Ýã»É áõËïÇë ¹»Ù, ³åñ»É, ·áñÍ»É áõ Ù»éÝ»É áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, áñå»ë ì³Ñ³·ÝÇ ÝíÇñÛ³É áõËï³íáñ: ö³¯éù ì³Ñ³·ÝÇݦ:

   1991Ã. ÑáõÉÇëÇ 15 –ÇÝ ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÉ»·Ç³ÛÇ ÃÇí 40/3 áñáßٳٵ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ñ³Ýóí»ó áñå»ë ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (íÏ³Û³Ï³Ý ÃÇí 9): 2003 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ  óñÙ³óñ»ó Çñ Íñ³·ÇñÝ áõ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ³í»ÉÇ ³½·³ÛݳϳݳóÝ»Éáí ò»Õ³ÏñáÝ á·áí: ²ÛÝ í»ñ³·ñ³Ýóí»ó ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ: 1992 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ÑÇÙÝí»ó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ,§Êáëù ²ñdzϳݦ å³ßïáݳûñÃÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ßáõïáí ³ñ·»Éí»ó  ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 19.03.1992Ã. »-916 Ññ³Ù³Ýáí: ä³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ñ. ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç §²ñdzϳݦ ï»ñÙÇÝÝ ÁÝϳÉíáõÙ ¿ áñå»ë Çñ Ù»ç é³ë³Û³Ï³Ý Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ññ å³ñáõݳÏáÕ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝ: §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ù³ëݳÏó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ: Æñ áñáß³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝÇ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, гÛáó É»½íÇ, Ïñóѳٳϳñ·Ç ¨ ²½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ ß³ñù ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÙ µ³½ÙÇóë ½·áõß³óñ»É ¿ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñáÝù ѻﳷ³ÛáõÙ áã ÙdzÛÝ ã˳ݷ³ñ»óÇÝ ³½³ïáñ»Ý г۳ëï³Ý ëáÕáëÏ»É ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ³Õ³Ý¹Ý»ñÇ, ³Ûɨ Ýå³ëï»óÇÝ ¹ñ³Ýó ³½·³ÏáñÍ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ²½·³ÛÇÝ-³½·³ÛÝ³Ï³Ý ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ å³Ûù³ñ ¿ ÙÕ»É Ý³¨ Ù»ñ É»½íÇÝ áã ѳñÇñ áõ ³ÛÝ íݳëáÕ ½³Ý³½³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ, ³ÛÝ ¿` ûñ»ÝùÝ»ñÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ, ·áí³½¹Ý»ñÇ, óáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ      µ³ó³ë³Ï³Ý      »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ      ¹»Ù:    Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ,      Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ù³ëݳÏó»ó ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇÝ` ÐÐ ë³ÑٳݳٻñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ` ï³Éáí ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñ: ²ñó³ËÇ, ݳ¨ ÐÐ ë³ÑٳݳٻñÓ ßñç³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñï»ñáõÙ ß³ï»ñÇ Ñ»ï ½áÑí»óÇÝ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áËݳ˳·³Ñ ²ßáï ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ, ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ` ØÑ»ñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ, ¶³éÝÇÏ Þ³ÑÇÝÛ³ÝÁ: ÈÇÝ»Éáí ²½·³ÛÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ` §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ ϳ½Ù³íáñÙ³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ å³ÑÇó »é³Ý¹áõÝ áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÇ, ¹³ßÇÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¿ »Õ»É г۳ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ·ñ»Ã» µáÉáñ ²½·³ÛÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ»ï:

   1991 Ã. ²½·³ÛÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí ëï»ÕÍí»ó §ò»Õ³ÛÇÝ ³ñÃÝáõÃÛáõݦ ϳ½Ù³íáñáõÙÁ, áñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó ¿ñ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ѳ׳ËáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ²½·³ÛÇÝ-²½·³ÛÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ݳ¨ ³ÝѳïÝ»ñ:

   1998Ã. ³åñÇÉÇ 10-ÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ §²½·³ÛÝ³Ï³Ý ³ÏáõÙµ¦-Ç ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ  Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ»óÇÝ Ð³Û ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ¸³ßÇÝù (в¸) ù³Õ³ù³Ï³Ý – ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÁ, áñÁ Ññ³ï³ñ³Ï»ó §Ø»ñ ѳí³ï³ÙùÁ ¨ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ¦ ·ñùáõÛÏÁ` ѳٳï»Õ ÁݹáõÝí³Í ²½·³ÛÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý áõ ²½·³ÛÝ³Ï³Ý Éáõñç ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³é³ÝÓÇÝ ¨  ѳٳï»Õ  Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ÙÇ ß³ñù ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` §ò»Õ³Ï»ñïáõÙ¦ ¨ §²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõݦ ·ñùáõÛÏÝ»ñÁ:

   ØÇÝã ³Û¹ 1997Ãí³Ï³ÝÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ áõÅ»ñÇ Ý³¨ §Ð³Û ¸³ï¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, ݳ¨ ³Ýѳï Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ýå³ëï»ó §²½·³ÛÝ³Ï³Ý ³ÏáõÙµ¦-Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ  áñÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ·ñ³Ýóí»ó áõ ¹³ñÓ³í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ: §²½·³ÛÝ³Ï³Ý ³ÏáõÙµ¦-Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ³ÙµáÕç³óÝ»É ¨ ѽáñ³óÝ»É ²½·³ÛÝ³Ï³Ý ¹³ßïÁ г۳ëï³ÝáõÙ: ²Ûë ϳéáõÛóÇ ÙÇçáóáí Ññ³ï³ñ³Ïí»ó §¸³ñÓ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ , áñÁ ß³ï Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ³½·áõÃÛ³Ùµ áã Ð³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, ³ÛÝ áñ³Ïí»ó áñå»ë Çñ ï»ë³ÏÇ Ù»ç »½³ÏÇ:  Ðñ³ï³ñ³Ïí»ó ݳ¨  §²½·³ÛÝ³Ï³Ý ÙÇïù¦ Ù³ï»Ý³ß³ñÁ, áñÁ Ð³Û Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ, гÛÏ ²ë³ïñÛ³ÝÇ ²½·³ÛÝ³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ð³Û ¹³ë³Ï³Ý ²½·³ÛݳϳÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ·áñÍ»ñ:   2000 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ëï»ÕÍí»ó §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦-Á , áñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó áõ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ñ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ²½·³ÛÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ ï³ñµ»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦-Á Ññ³ï³ñ³Ï»ó ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ §Ð³ïÁÝïÇñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñÝ ³é ³Ûëûñ »Õ³Í ³Ù÷á÷ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿:

   2006à ÑáõÝí³ñÇÝ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ áõ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ݳ¨ ëï»ÕÍí»ó §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ³ÏáõÙµÁ, áñÝ Çñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ гÛáõÃÛ³ÝÁ ͳÝáóóÝ»É Ð³Û ²½·³ÛÝ³Ï³Ý ÙïùÇ ·áѳñÝ»ñÇÝ: §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ 2008à ٳñïÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï»ó §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³ÏñáÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ·ñùáõÛÏÁ, áñÁ ÷áñÓ ¿ñ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ë»ÕÙ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ÜŹ»ÑÛ³Ý ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ` ÑÇÙݳíáñ»Éáí Ýñ³ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý` ϳ٠áñ ÝáõÛÝÝ ¿` гÛϳϳÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÝ áõ áÕݳ߳ñÁ ÉÇÝ»Éáõ »½³ÏÇáõÃÛáõÝÁ: §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ë ¿ »Ï»É Ý»ñ³½·³ÛÇÝ áõ å»ï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÙ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ÐРܳ˳·³ÑÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` ϳåí³Í   ²ñó³ËÇ,   ѳٳß˳ñѳÛÇÝ   ýÇݳÝë³Ï³Ý  ׷ݳųÙÇ,  гÛ-Ãáõñù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ, áõñ Ý»ñϳ۳óñ»É áõ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ¿ Çñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÝ áõ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»ÃÝ»ñÁ:

   §²¼¶²ÚôÜ ¶²Ô²ö²ð²ÊàêàõÂÚ²Ü Ø²êÆÜ ºì Üð² Þàõðæ, òºÔ²Îºðîàõئ ·ÇñùÁ, áñÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ¨ë Ù»Ï ÷áñÓ ¿ Ñݳñ³íáñÇÝë  ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ §ò»Õ³Ïñáݦ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ,

Ñݳñ³íáñÇÝë ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Ù»ñ ³½·Ç ³éç¨ Ïáõï³Ïí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ` ï³Éáí ¹ñ³Ýó ³é³ç³óÙ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ, ݳ¨ Éáõë³µ³Ý»É áõ ·ïÝ»É ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, áñáÝù ϳå³Ñáí»Ý Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ï»ÕÁ ³ñ¨Ç ï³Ï :

 

   §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³Ûëûñ í»ñ³·ñ³Ýóí³Í ²½·³ÛÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ áõ ¹³ßݳÏóáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÛÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ³ÝѳïÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù Ð³Û ²½·Ç, гÛáó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óáõÙÁ ¨ ѳñ³ï¨áõÙÁ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ »Ý ѳٳñáõÙ:

 

21- ñ¹ ¹³ñÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ Çñ µ³½áõÙ ËݹÇñÝ»ñáí áõ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñáí: ºÃ» ³ÛÝ µ³Å³Ý»Éáõ ÉÇÝ»Ýù áÉáñïÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýù ÏÉÇÝ»Ý »ñ»ùÁ:

1.  ²ñŻѳٳϳñ·³ÛÇÝ

2. ù³Õ³ù³Ï³Ý-ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý

3. ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý

êñ³Ýù Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó µËáÕ,  Çñ³ñ ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í áÉáñïÝ»ñ »Ý, áñáÝó ³é³ç³¹ñ³Í ËݹÇñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñáí ѳٳϳñ·³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: ²Ûëûñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ Ý»ïí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÁ ¹³ §¶Éáµ³ÉǽÙǦ ϳÙ, áñ ÝáõÛÝÝ ¿ §²Ù»ñÇϳÝǽÙǦ ·³½³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ñ³ñûóÙ³Ý ¨ ³½·»ñÇ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý, Ýñ³Ýó ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÑÇÙù»ñÁ ˳ñËÉáÕ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï»ñïáÕ §×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñǦ ÏáÕÙÇó Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ùß³Ïí³Í Íñ³·Çñ ¿: Üñ³ ¹»Ù ³ÝÑݳñ ¿ å³Ûù³ñ»É ³Ûëûñ»³Ï³Ý, ÏáëÙ»ïÇÏ, ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³í³ÏÝáï Ñéã³Ïí³Í Íñ³·ñ»ñáí:    

âÇÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ ³ëáõÙ ¿.  §ºñµ ù³ÙÇ ¿ ÷ãáõÙ, »ñÏáõ µ³Ý åÇïÇ ³Ý»É` 1. íñ³Ý»ññ å³ïñ³ëï»É, 2. ÑáÕÙ³Õ³óÝ»ñ ϳéáõó»É¦: ÐáÕÙ³Õ³óÝ»ñ ϳéáõó»Éáõ Ñ»ï ϳåí³Í ó³Ýϳó³Í Íñ³·Çñ ³ÝÇÙ³ëï ÏÉÇÝÇ, »Ã» Ù»½³ÝáõÙ ãÓ³íáñ»Ýù íñ³ÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ùß³ÏáõÛÃ: Ø»Ýù Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ù»½ Ý»ïí³Í Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇó áã ÙdzÛÝ ã»Ýù ϳñáÕ û·ïí»É, ³ÛÉ Ï³ñáÕ »Ýù ÏáñóÝ»É ß³ï ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ã» ãϳñáճݳÝù Ó·ï»É áõ ϳéã»É ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ ¨  ãÝáñá·»Ýù ³ÛÝ µ³ó»ñÁ, ãµáõÅ»Ýù ³ÛÝ í»ñù»ñÁ, áñáÝù Ù»½ ѳëóí»É »Ý ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ í»ñÁÝßí³Í ÝٳݳïÇå ³Õ»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

²ÛÅÙ Ï·ïÝí»Ý Áݹ¹ÇÙ³ËáëÝ»ñ, áñáÝù ϳë»Ý` »Õµ³Ûñ ¿ï ¿É ³ÝáõÙ »Ýù: àõÝ»Ýù ϳ۳ó³Í å»ïáõÃÛáõÝ Çñ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáí áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ½áñ áõ Ù³ñïáõÝ³Ï µ³Ý³Ï: àõñ ¿ñ û ³Û¹å»ë ÉÇÝ»ñ ¨ ¿ñÝ»ù ³Û¹å»ë ÉÇÝ»ñ:

 

ºë áõ½áõÙ »Ù ÝÙ³Ý Ñ³ñó³¹ñÙ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É Ñ³ñó»ñáí:

 

 1. Ø»Ýù ³Ûɨë ãáõÝ»±Ýù Ïáñëí³Í гÛñ»ÝÇùÇ í»ñ³ïÇñÙ³Ý Ýå³ï³Ï:
 2. ²Ûɨë ãáõÝ»±Ýù ë÷ÛáõéùÇ, ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý áõͳóÙ³Ý, ѳÛñ»Ý³¹³ñÓáõÃ۳ݠ ݳ¨  ³ñï³·³ÕÃÇ  ËݹÇñ:
 3. ²½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, ¹ñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÝ ³Ûɨë Ñ»ï¨áõ±Ù »Ý:
 4. ¶»ÝáýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ ѽáñ³óÙ³Ý, Ýñ³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí³±Í »Ý:
 5. سÛñ»ÝÇ È»½íÇ ³Ý³Õ³ñïáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ïáõóáõÙÁ µ³í³ñ³±ñ »Ý:
 6. γï³ñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÛ³Ûó »Ï»Õ»óÇÝ Çñ ¹»ñÁ, »Ã» ³Ûá, ³å³ DZÝã »Ý ³ÝáõÙ Ù»½³ÝáõÙ ³Õ³Ý¹Ý»ñÁ:
 7. гëáõ± ¿ Ù»½, Ù»ñ ÇëÏ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ³Ûá, ³å³ DZÝã ¹³ë»ñ »Ýù ù³Õ»É Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó áõ ÇÝã åÇïÇ áõëáõó³Ý»Ýù Ù»ñ ë»ñáõݹݻñÇÝ:
 8. âÝ³Û³Í Ù»ñ ³Ýѳï ëï»Õͳ·áñÍáÕÝ»ñÇ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáß ù³Ý³ÏÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ϳñá±Õ »Ýù ³ë»É, áñ áõÝ»Ýù ²½·³ÛÇÝ Øß³ÏáõÛÃ:
 9. ²Ûëûñí³ Ù³ÙáõÉÁ µ³í³ñ³ñáõ±Ù ¿ Ù»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
 10.  ´³óÇ Çñ»Ýó ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í §³½·³ÛÇݦ µ³éÇó, áñù³Ýá±í »Ý ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ µ³½Ù³ÃÇí áõ ³Ý¹ñáß³Ï Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ »Ã» ³½·³ÛÇÝ »Ý, ³å³ ÇÝãáõ± »Ý ß³ï ¨ DZÝã ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ»Ýù»ñÇ íñ³ »Ý ëï»ÕÍí»É:
 11.  Æ±Ýã ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí »Ýù áñáßáõÙ Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ ÀÝïñ³ÝáõÝ áõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ:  ºÃ»  ×Çßï  »Ý  ³Û¹  ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ³å³ ÇÝãáõ± »Ýù »ñ»Ïí³ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ Ñ³Ýó³·áñÍ Ñéã³ÏáõÙ,   ÇëÏ »ñ»Ïí³ Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÇÝ ³é³çÝáñ¹, »ñ»Ïí³ ¹³ïáÕÁ ¹³éÝáõÙ ¹³ïíáÕ ¨ »ñ»Ïí³  ¹³ïíáÕÁ` ¹³ïáÕ:    
 12. ƱÝã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ, áñå»ë½Ç ³éáÕç³óÝ»Ýù Ù»ñ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÙÇç³í³ÛñÁ, áõñ å»ïù ¿ Ó¨³íáñí»Ý Ù»ñ í³Õí³ Ùï³íáñ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÝ áõ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ:
 13.  Æñ»Ýó Ýå³ï³ÏÇÝ Í³é³Ûáõ±Ù »Ý Ù»ñ å»ï³Ï³Ý áõ ²½·³ÛÇÝ îáÝ»ñÁ, »Ã» ³Ûá, ³å³ ÇÝãáõ± »Ý í»ñçÇÝÝ»ñë Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý ˻ճÃÛáõñíáõÙ áõ ÇÙ³ëï³½ñÏíáõÙ:
 14.  Àëï ¿áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõ±Ù »Ýù Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ù³ñá½ãáõÃÛáõÝ, »Ã» ³Ûá, ³å³ DZÝã »Ý ³ÝáõÙ ûï³ñ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³ÝѳÛï ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ»ñÇó áõ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇó ëÝíáÕ ³ÝѳßÇí ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÓÇÝù, ÇÝãáõ± ¿ ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ áõ ³Õï»ÕáõÃÛáõÝ ï³ñ³ÍáÕ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñáí áõ ýÇÉÙ»ñáí áÕáÕí³Í Ù»ñ »Ã»ñÁ:
 15.   ƱÝã »Ýù ï³ÉÇë áõ DZÝã »Ýù ëå³ëáõÙ Ù»ñ  ë»ñáõݹݻñÇó, Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÇó: Ø»ñ ë»÷³Ï³Ý í³ï ûñÇݳÏáí, Ù»½ å³ñï³¹ñí³Í ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝ ¨ гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõ±Ý »Ýù ë»ñÙ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ù»ç, Ù»ñ гÛñ»ÝÇùáõÙ ×ßÙ³ñÇï áõ ³ñųݳå³ïÇí ³åñ»Éáõ ¨ гÛñ»ÝÇùÇÝ ³ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñí»Éáõ Çñ³íáõÝùá±í »Ýù ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ ³×áÕ ë»ñݹÇÝ: àñ±Ý ¿ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý »ñ³½³ÝùÁ, ³ñ³· Ù»Í ¹ñ³Ù³·ÉËÇ ïÇñ³Ý³Éáõ Ù³ñÙ³±çÁ, áñÁ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ¹ÝáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, û± ë»÷³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óٳٵ, ë»÷³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ É³ñáõÙáí ³ÝÓÝ³Ï³Ý áõ  ѳÙÁݹѳÝáõñ µ³ñûñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»ÉÁ:
 16.  Ø»ñ Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳëï³ïáõÙ »Ýù Ð³Û ²½·Ç àñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ²ñÅ»ù³ÛÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·Çó µËáÕ ²ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÝ»ñá±í, û± ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳå ãáõÝ»óáÕ ³Ýѳï-³Ýѳï, ³Ýѳï-å»ïáõÃÛáõÝ, ³Ýѳï-»Ï»Õ»óÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ¨ ¹ñ³Ýù ÇÝã-áñ Ó¨áí ϳñ·³íáñáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáí:
 17.  Ø»ñ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ²½·Ç ´Ý³Ï³Ý ¸»ñÇ ·Çï³ÏóÙ³±Ùµ, áñáÝù ϳñ·³íáñíáõÙ »Ý Ð³Û ²½·³ÛÇÝ àñ³Ï³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí ¨ ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í áõ Ýå³ï³Ï³ÙÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óٳٵ, û± Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ  ߳ѻñÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý, ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇ, ëïÇåáÕ³Ï³Ý áõ å³ñï³¹ñí³Í ×ÝßáõÙÝ»ñÇÝ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ï»ñå ѳñÙ³ñíáÕ ³ÝÑ»é³ï»ë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:
 18.  Ø»ñ ²½·Ç ýǽÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ѳݹÇë³óáÕ  ѽáñ ²½·³ÛÇÝ ´³Ý³Ï áõݻݳÉáõ ѳٳñ, ³ÝÏ³Ë ë»éÇó áõ ï³ñÇùÇó Ýñ³Ý ͳé³Û»Éáõ Çñ³íáõÝùÇÝ Ó·ïáÕ, µ³ñáÛ³Ï³Ý µ³ñÓñ ѳïϳÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõ±Ý »Ýù Ó¨³íáñáõÙ, û± 20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ ëï»ñÇáïÇåáí, Ýñ³ÝÇó ųé³Ý·³Í µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñáí áõ ëϽµáõÝùÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹íáÕ ½áñ³ÙdzíáñáõÙ ëï»ÕÍáõÙ, áõñ Çñ»Ýó §å³ñïùÝ »Ý ϳï³ñáõÙ¦ 鳽ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý     ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ å³Ï³ëáí, ëïÇåáÕ³µ³ñ ³Û¹ï»Õ ͳé³ÛáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñ  áõ  ëå³Ý»ñ:
 19.  ²å³·³ÛÇ Ñ½áñ áõ ²½·³ÛÇÝ ä»ïáõÃÛ³Ý Ï»ñïÙ³ÝÝ áõÕí³Í ѳٳϳñ·í³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Íñ³·ñ»ñá±í »Ýù ³é³çÝáñ¹íáõÙ, û± Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ, Íáõé ѳۻÉÇÝ»ñÇ å»ë Çñ ³ñï³óáÉáõÙÁ ·ï³Í »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ³Ûëå»ë Ïáãí³Í,  ϳ۳óÙ³ÝÝ  áõÕÕí³Í  ųٳݳϳíáñ  áõ  Ý»ñÙáõÍí³Í ûñ»ÝùÝ»ñáí, ÑÝ·³ÙÛ³ åÉ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ §Ñ³í³ÏÝáï Íñ³·ñ»ñáí¦ »Ýù ÷áñÓáõ٠ϳñ·³íáñ»É áõ ³å³Ñáí»É Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÁ:
 20.   ê»÷³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ ²ñŻѳٳϳñ·Ç ˳óñí³Í ³ÙµáÕçáõÃÛáõ±ÝÝ »Ýù áõ½áõÙ Ï»ñï»É, ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ Ð³Û ²½·Ç  ³ñųÝÇ ï»ÕÁ  ³½·»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, û± ÝáõÛÝÇëÏ ûï³ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ù³Õóϻՠ ѳݹÇë³óáÕ  ³Ûëå»ë  Ïáãí³Í  §³ñÅ»ùÝ»ñÇó¦  µËáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ· »Ýù áõ½áõÙ Ý»ñ¹Ý»É, ųٳݳϳíáñ ëáóÇ³É ïÝï»ë³Ï³Ý  ¿ý»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ`        íï³Ý·»Éáí Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ß³ñáõݳϻÉáí ·áÛ³ï¨»É ¨ Ùáõñ³É ûï³ñÝ»ñÇ µ³ñ»Ñ³×áõÃÛÛáõÝÝ áõ ٻͳÑá·áõÃÛáõÝÁ:

   Ø»Ýù ѳٳéáñ»Ý ·ÝáõÙ »Ýù ÙÇ ×³Ý³å³ñÑáí áõ ÷áñÓáõÙ ëï»ÕÍ»É, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ϳ۳óáÕ å»ïáõÃÛáõÝ, áñáÝù ųٳݳϳÏÇó ÙÇ ß³ñù Ëáßáñ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñ³ÏíáõÙ »Ý áñå»ë Ï»ÕÍ: Üñ³Ýù ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ù»ñ ѳëϳó³Í áõ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳËí³Í »Ý áã û ³é³ç³ñÏÇó áõ å³Ñ³Ýç³ñÏÇó, ³ÛÉ ÙÇ ù³ÝÇ ûÉÇ·³ñËÝ»ñÇ ³ËáñųÏÇó: Ƶñ ·ÝáõÙ »Ýù, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý áõ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, µ³Ûó Ñáñçáñçí³Í ÅáÕáíáõñ¹Á ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ ùí»³Ã»ñÃÇÏÝ»ñáõÙ:

   ºÉÝ»Éáí Ãí³ñÏí³ÍÇó` áõÝ»±Ýù Ó¨³íáñí³Í ²½·³ÛÇÝ ²Ýíï³Ý·áõÃ۳ݠ гۻó³Ï³ñ·, áñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ÙÇ ù³ÝÇ ¿ç³Ýáó ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ã¿, ɳí ÃáÕ ÉÇÝÇ ÙÇ ·Çñù, áñÁ ÏÛ³ÝùÇ ¿ Ïáãí»É ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙÇ ù³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ §ùñïݳç³Ý¦ ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí, ÇÝãÁ  í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ùï³íáñ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ³ñ·³ëÇùÝ ¿:

²Ûë áõ ѳݹ»ñÓ áõÝ»Ýù ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ó¨³íáñí³Í ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ¹ñ³ÝÇó ϳËí³Í ѳٳ½·³ÛÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý, ϳ٠ѳٳ½·³ÛÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ»éÝ áõ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ Çñ áõë»ñÇÝ ï³ÝáÕ å»ïáõÃÛáõÝ:

ÊݹñáõÙ »Ù áñå»ë Ñé»ïáñáõÃÛáõÝ ãÁݹáõÝíÇ ÇÙ ³Ûë »ÉáõÛÃÁ: ²Ûë ËݹÇñÝ»ñÇ ¨ ß³ï ³í»ÉÇ ß³ï ËݹÇñÝ»ñÇ ³éç¨ »Ýù Ï³Ý·Ý³Í ³½·áíÇ: ºí Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ ¹»é ß³ï ׳ݳå³ñÑ åÇïÇ ³ÝóÝÇ: ºí ¹ñ³ ѳٳñ Ð³Û ³½·³ÛݳϳÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ ³Ù»Ý³Ù»ÍÁ, ÇÝãå»ë ÜŹ»ÑÝ ¿ ³ëáõÙ` ³éÛáõÍÇ µ³ÅÇÝÁ: ´³Ûó ÇÝãÁ ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ` ³Û¹å»ë ã¿: Æ٠ϳñÍÇùáí ³ñáñ¹ÇÝ»ñÁ` ó»Õ³ÏñáÝÝ»ñÁ, ÁݹѳÝñ³å»ë Çñ»Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáÕ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ, Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙùÇ ó³Íñ ¹ñë¨áñٳٵ ѳÛïÝí»É »Ý §Éáõë³ÝóùÇó ¹áõñë¦, ÇÝãÁ ϳñÍáõÙ »Ù ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿: ºí ëñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ áõËïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ûë í»Ñ³ÅáÕáíÁ ÙÇ ëïáõ·³ï»ë ¿, ÇÝãÁ Ù»ñ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ Ýáñ ѳݷñí³ÝÇ Ñ³ëÝ»Éáõ ëÏǽµÁ åÇïÇ ÑÝã»óÝÇ: Ø»Ýù í»ñ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ áõ í»ñ³ñÅ»íáñáõÙÝ»ñÇ åÇïÇ »ÝóñÏ»Ýù Ù»ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø»Ýù åÇïÇ í»ñ³ËÙµ³íáñ»Ýù, ѳٳ·áñͳÏóí³Í áõ ³ñ¹Ûáõݳí»ï û·ï³·áñÍ»Ýù Ù»ñ áõÅ»ñÝ áõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Áëï Çë µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í »Ý: ²Ûë ¹³ÑÉÇ×Çó ³Ûëûñ  Ù»Ýù åÇïÇ ¹áõñë ·³Ýù ѳÙá½í³ÍáõÃÛ³Ùµ, áñ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ §å³ñï ÇÝù, ϳ٠ÇÝù, ϳñáÕ ÇÝù¦:     

ºí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë Çñ ѳٳñ åÇïÇ ·Çï³ÏóÇ áõ ËáñÁ ÁÙµéÝÇ ÜŹ»ÑÇ Ñ»ï¨Û³É å³¹·³ÙÁ, áñ-²åñ»Éáõ »õ ³Ýϳßϳݹ ϳï³ñ»É³·áñÍáõ»Éáõ ÇÙ µÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÁ å³ÛٳݳõáñáõÙ ¿ ÇÙ ë»÷³Ï³Ý å³ñï³Ï³Ýáõû³Ùµ` Û³ñ·»Éáõ ÝÙ³ÝÝ»ñÇë ÝõÛÝ Çñ³õáõÝùÁ: гí³ë³ñ³å»ë ѳϳÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »Ý ³ÛÝ ³ÝѳïÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ë³õ»ñÁ, áñáÝù ³ëáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ù³ëÇÝ` §ºë ³Ù»Ý ÇÝã »Ù¦ ϳ٠`§ºë áãÇÝã ºÙ¦: ²½·»ñÇ Ï»³ÝùáõÙ ÙdzÛÝ Ù»Í ³ÙµáÕçÝ ¿ §³Ù»Ý ÇÝ㦠»õ áã áù Çñ³íõáõÝù áõÝÇ ÉÇÝ»Éáõ §áãÇÝã¦:

²éç¨áõÙ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³Ýó³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÇ Ù³ëݳÏó»É: ä³ï׳éÝ»ñÁ »ñÏáõëÝ »Ý` ûµÛ»ÏïÇí áõ ëáõµÛ»ÏïÇí:

         úµÛ»ÏïÇí å³ï׳éÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ۳ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñ»Ã» µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ ³½·³ÛݳϳÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳíáñ³å»ë, ÇëÏ ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ ÁݹѳÝñ³å»ë ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ÇÝ ý³ßÇëïÝ»ñÇÝ áõ ý³ßǽÙÇ Ñ»ï, ³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí Éáõë³ÝóùÇó ¹áõñë, ÇëÏ ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ` áñÁ Ù»ñ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ÜŹ»ÑÛ³Ý §ò»Õ³Ïñáݦ áõëÙáõÝùÝ ¿` §Ï»ÕÍ Ï³ï»·áñdz¦,  áñÁ Ð³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÍÝí³Í, å³ïٳϳÝáñ»Ý ÑÇÙݳíáñí³Í, êÛáõÝÛ³ó É»éÝ»ñáõÙ ÇÙ³ëïݳó³Í  áõ  ѳÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÇ ·³ÕÃûç³ËÝ»ñáõÙ   Çñ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³Í ÙÇÝã ³ÛÅÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ã»ñ¨ë ÙÇ³Ï  ²½·³ÛÝ³Ï³Ý ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ, »Ã» ã³ë»Ýù гÛáó ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ¿, ³å³ ³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙùÝ áõ áÕݳ߳ñÝ ¿ Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý, ϳ٠гÛϳϳÝáõÃÛ³Ý: г۳ëï³ÝáõÙ ³½·³ÛݳϳÝáõÃÛ³Ý, ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ¹»Ù ˳ã³Ïñ³Í ³ñß³í³ÝùÇ »É³Í §áõÅ»ñÁ¦ Ãá½ áõ ¹áõÙ³Ý Ï³å»Éáí ã¿ÇÝ µ³í³ñ³ñíáõÙ Ó»éù µ»ñí³Íáí: Üñ³Ýù  û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ë³ÕÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó ¹áõñë µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ` ³½·³ÛݳϳÝÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí  ¿É ë³÷ñ³·ÉáõËÝ»ñ, ¿É ë³ñë³÷»ÉÇ ¹»Ùù»ñáí ϳßí» åÇç³Ï³íáñÝ»ñ: ²Ûë Ù»ÏÁ, áñÁ ÑÇÙ³ ϳë»Ù í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ áõ ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: ÊݹñáõÙ »Ù ³ÛÝ áñå»ë ÑáõÙáñ ãÁݹáõÝ»É áõ ³ëáõÙ »Ù ³Ù»Ý³ÛÝ ÉñçáõÃÛ³Ùµ: ê÷ÛáõéùÛ³Ý Ã»ñûñÇó Ù»ÏáõÙ ³Ù»Ý³ÛÝ ÉñçáõÃÛ³Ùµ ·ñí»ó, áñ Ù»Ýù Ù³ñ¹³Ï»ñ »Ýù: ÜŹ»ÑÛ³Ý §ò»Õ³Ïñáݦ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ ѳٻٳïáõÙ ¿ÇÝ ¨ ³Ûëûñ ³Û¹ áõÅ»ñÇÝ ëå³ë³ñÏáÕ Ñ³Û³Ï»ñå áõÅ»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ѳٻٳï»É é³ëǽÙÇ áõ  ý³ßǽÙÇ Ñ»ï: ú·ïí»Éáí ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¨ ³í³Ý¹³µ³ñ áñå»ë µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛà ù³ñá½íáÕ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝ,  Ù»½ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ §Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñ¦, ѳÙá½í³Í ÉÇÝ»Éáí áñ ÅáÕáíáõñ¹Á ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ, áñ §Ñ»Ã³Ýáë¦ µ³éÁ Ñáõݳñ»Ý §Ñ»ÃÝáë¦ µ³éÝ ¿, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §²½·¦: ¸ñ³ ÷áñÓÁ Ýñ³Ýù áõÝ»ÇÝ, ù³ÝÇ áñ µáÉߨÇÏÝ»ñÁ ³½·³ÛݳϳÝÝ»ñÇÝ éáõë»ñ»Ýáí ³Ýí³Ý»Éáí §Ý³óÇáݳÉÇëï¦ å³ñ½³å»ë ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ:    

      êáõµÛ»ÏïÇí å³ï׳éÝ»ñÁ Ù»½ Ù»ç »Ý: ÜáõÛÝ áõÅ»ñÁ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿Ý û·ï³·áñÍ»É ³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ÙµÇódzݻñÁ, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý í»×»ñÇ ³ÙµÇáÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí, ÝáõÛÝ áõÅ»ñÇÝ Çñ³ñ ѳϳ¹ñ»Éáí áõ ·Åï»óÝ»Éáí: ´³í³Ï³Ý ¿ ÑÇᯐ ³é³çÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ, ¹»é¨ë ë³ÕÙݳÛÇÝ íÇ׳ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ Çñ»ÝóÇó ³ÝÏ³Ë Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ÁÝïñ³å³Ûù³ñÇ »É³Í áõ Çñ³ñ³Ù»ñÅ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ¹ñáßÝ»ñÇ ï³Ï: ²Ûë å³ï׳éÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ Çñ»Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáÕ áñáß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³ÝѳïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÜŹ»ÑÛ³Ý §ò»Õ³Ïñáݦ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ãÁÝϳÉáõÙÝ áõ ãÙ³ñëí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ²í»ÉÇÝ` ³ÛÝ Ï»Ýë³Ó¨Á, ³ÛÝ ÝáñÙ»ñÁ, ³ÛÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý å³Ñí³ÍùÁ, ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, áñÁ Áëï ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½·³ÛݳϳÝÇ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ò»Õ³ÏñáÝÇ Ñ³Ù³ñ, å³ñ½íáõÙ ¿ ³ÝѳÕóѳñ»ÉÇ ¿Ý áÙ³Ýó ѳٳñ áõ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿Ý Ù³ïÝíáõÙ, Ùáé³óíáõÙ, ³å³ áïݳѳñíáõÙ »Ý: ºí ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÙǨÝáõÛÝ ¿, Çñ»Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý »Ý ѳٳñáõÙ áõ ³Û¹å»ë ¿É ³åñáõÙ »Ý, ãѳëϳݳÉáí, áñ Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ï»ñå³ñáí ³ñ¹»Ý ѳϳù³ñá½ãáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ: Æñ»Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáÕ áñáß ³ÝѳïÝ»ñ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, ³é³Ýó ѳëϳݳÉáõ, áñ Çñ»Ýù ã»Ý ϳñáÕ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë ³½·³ÛݳϳÝ, ÇÝãå»ë Ù³ñùëÇëïÝ»ñÁ, ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ Ñ³Ù³ñí»É ³Û¹åÇëÇÝ, »Ã» ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ Ù³ñùëǽÙÁ` áñå»ë ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ: ØÇ ß³ñù ³ÝѳïÝ»ñ áõ ϳÕٳϻñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳٳñ»Éáí Çñ»Ýó ò»Õ³ÏñáÝ, ã»Ý ѳٳñáõÙ Çñ»Ýó ²ñáñ¹Ç: êñ³Ýó ϳñ»ÉÇ ¿ Ù»Ï Ñ³ñó ï³É ³Ûë ¹»åùáõÙ á±ñ ó»ÕÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý ÏñáõÙ, ϳ٠áõ½áõÙ »Ý Ïñ»É Çñ»Ýó Ù»ç: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ñáõß»É, áñ ²ñÇ ò»ÕÇ ´Ý³ÏÁ, áñÝ ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ¨ ²ñÇ ò»Õ³Í³éÇ µÝ³Ï³Ý ²ñÙ³ïÁ, áñÁ ²ñÙ»Ý (²ñÇÝ) ÝáõÛÝ ÇÝùÁ` г۳ٳñ¹ (гÛÝ) ¿: ºí ²ñ³ñ³ïÇó ²ñÇÝ»ñÁ, ÝáõÛÝ ÇÝùÁ гۻñÝ »Ý, áñ ï³ñ³Íí»Éáí гñ³µ»ñ³Ï³Ý ò³Ù³ùÇ íñ³, Ó¨³íáñ»É »Ý ï³ñµ»ñ ²ñdzϳݠ (гÛϳϳÝ) ²½·»ñ: ÆëÏ ²ñ³ñ³ïáõÙ Ùݳó³ÍÝ»ñÁ Ñ»Ýó ò»ÕÇ ³ÝáõÝáí ³Û¹å»ë ¿É ÏáãíáõÙ »Ý ²ñÙ»Ý ¨ гÛ: ²ÛÝå»ë áñ ÁÝϳɻÉÇ ã»Ý Çñ»Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáÕ ³ÛÝ ³ÝѳïÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛáõÝÁ: ²í»ÉÇ ù³Ý ³ÝѳëϳݳÉÇ »Ý Çñ»Ýó ò»Õ³ÏñáÝ Ñ³Ù³ñáÕ ³ÛÝ ³ÝѳïÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáÝù ã·Çï»Ý Çñ»Ýó ͳ·áõÙÁ: ̳·áõÙáí µáÉáñ гۻñÁ ²ñáñ¹Ç »Ý: ²Ñ³ ³Ûë å³ñ½ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ѳëáõ ã¿ ß³ï»ñÇë ѳٳñ:   

         ¶áõÛÝ»ñÁ ß³±ï Ëï³óñ»óÇ: γñÍáõÙ »Ù ³Ù»Ý¨ÇÝ: ´³Ûó ëñ³ ÏáÕùÇÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ãÝϳï»É ³ÛÝ ¹ñ³Ï³ÝÁ, ³ÛÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ, áñÝ áõÝ»Ýù ³Ûëûñ: ²Ûëûñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù ³í»ÉÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í, ½ïí³Í áõ áñ³Ï³å»ë ѳٳÉñí³Í ѳٳÛÝù: àõÝ»Ýù ³í»ÉÇ ß³ï ˻ɳóÇ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝ: àõÝ»Ýù µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áñÓ Ó»éù µ»ñ³Í, ³ñáñ¹ÇÝ»ñÇ áõ Ýáñ ³ñáñ¹ÇÝ»ñáí ѳٳÉñí³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, áñÁ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿:  ºí áñÁ å³Ï³ë ϳñ¨áñ ã¿, áõÝ»Ýù Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ÇÕÓ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³Ýßñç»ÉÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ: ºí Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ »Ýù ѳٳñáõÙ ¨ å³ñï³íáñ ¿Ýù ³ÝÙ³ëÝ ãÙÝ³É Ù»ñ »ñÏñÇ ³ñ¹»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ Ù»ñ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ µ»ñ»ÉáõÝ: Ø»Ýù Ýå³ï³Ï³¹ñí»É »Ýù Ù³ëݳÏó»Éáõ 2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³Ýóϳóí»ÉÇù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ Ù»Ýù ݳ˳ï»ëáõÙ »Ýù ³ÝóϳóÝ»Éáõ §ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ, áõñ ÙdzëÇÝ åÇïÇ áñáß»Ýù Ù»ñ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ýáñÙ³ïÁ: гٳ·áõÙ³ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Ýù Ïï»Õ³¹ñ»Ýù Ýáñ³µ³ó ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ àõËïÇ Ï³Ûù ¿ç»ñáõÙ: ²ÛÝï»Õ µáÉáñë Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõݻݳÝù Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ, ³Ûë ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  ²é³çÇϳ ѳٳ·áõÙ³ñáõÙ åÇïÇ ÁÝïñíÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ ËáñÑáõñ¹ áõ Ýáñ ݳ˳·³Ñ: ÎÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù áñáß³ÏÇ Ï³Ýáݳ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù åÇïÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݻóí»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñϳÛÇë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ²Ûë ï»Õ Ù»Í ¹»ñ áõÝ»Ýù µáÉáñë, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù åÇïÇ Ó¨³íáñ»Ýù ³ÛÝ áõÅÁ, áñÁ Ç íÇ׳ÏÇ ÏÉÇÝÇ Ýå³ëï»Éáõ, áñå»ë½Ç Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³éÝ³Ý ³ÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³ÛÝ ËݹÇñÝ»ñÁ, áñáÝó ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ Ù»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ: Ø»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ³åñ»É áõ ëï»Õͳ·áñͻɠ  ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñáõÙ, áñÁ ë³½³Ï³Ý ÏÉÇÝÇ Ð³ÛÇÝ: Ø»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ³åñ»É ³ÛÝåÇëÇ å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãåÇëÇÝ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ ÜŹ»ÑÁ:  

   §êáódzɳå¿ë áñù³Ý ³ñ¹³ñ` ³ÛÝù³Ý ½ûñ³õáñ ¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ: ¶»ñ»ñç³ÝÇÏ ¿ Ù³ñ¹Á, áñ ϳñáÕ ¿ ³ë»É. Æ٠ѳÛñ»ÝÇùáõÙ ³ñ¨Á ͳ·áõÙ ¿ µáÉáñÇ »õ ³Ù¿Ý Ù¿ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝï»Õ »ñÏÇñÁ Ù߳ϻÉáõ »õ Ñá·»å¿ë Ùß³Ïáõ»Éáõ ³½³ïáõÃÇõÝ áõݻ٠»ë:

ÈÇÝ»Éáí ³í»ÉÇÝ, ù³Ý Çñ å»ïáõÃÛáõÝÝ áõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ á·áõ ѳÛïÝáõÃÛáõÝÁ ¹Åí³ñ³óÝáÕ µ³½Ù³½³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ å³ï׳éáí, ѳçáÕíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ϳñáÕ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÙÇ ãÝãÇÝ Ù³ëÁ ÙdzÛÝ:

ä»ïáõû³Ý-×ßÙ³ñÇï å»ïáõû³Ý, µ³Ý³Ï³Ýáõû³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõû³Ý íñ³Û ϳéáõóáõ³Í å»ïáõû³Ý ¹»ñÁ Ñ¿Ýó ³Û¹ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ í»ñ³óÝ»Éáõ Ù»ç ¿ ϳ۳ÝáõÙ¦:

 -êáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ-³Ñ³ Ù»ñ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ñ³ñóÁ:

 -êñ³ÝÇó µËáÕ, ë»÷³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»å, ÅáÕáíñ¹Ç ѳí³ïÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ-³Ñ³ Ù»ñ å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳѳñó»ñÇ ÑÇÙݳѳñóÁ:

 - ²Ûë ËÝÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙùÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝ-³Ñ³ Ù»ñ å»ï³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇ  ·áñͻɳϻñåÁ: ¶áñͻɳϻñå, áñÁ ÑÇÙÝí³Í åÇïÇ ÉÇÝÇ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý, ë»÷³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ ²ñÅ»ùÝ»ñÇ ËáñÁ ÁÝϳÉÙ³Ý áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý µ³ñÓñ áñ³ÏÝ»ñÇ íñ³:

   ÆÝãå»ë гÛÏ ²ë³ïñÛ³ÝÝ ¿ ·ñáõÙ`. §ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ï³Ý»É ϳñ»Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñ»ù ·áñÍáÝ,

 1. ä³ïÙ³Ï³Ý ½·³óáõÙ:
 2. γ½Ù³Ï»ñåí³Í áõÛÅ:
 3. ²å³·³Û³ï»Ýã Ëéáíù¦:

²Ñ³ ³Ûë ·áñÍáõ٠ݳ¨ Ñá·Ý»É ãåÇïÇ áõݻݳ ³ñáñ¹ÇÝ` ó»Õ³ÏñáÝÁ: ºí Ù»ñ ·áñÍáõÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ݳ¨ åÇïÇ Ï»ñïíÇ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ áõ Ýñ³ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ѳݹÇë³óáÕ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ: ºí Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ý³¨ ÃáÕÝ»É Ù»ñ ÷ÝÃ÷ÝÃáóÝ»ñÝ áõ ëÇÝ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÇÝãå»ë ÜŹ»ÑÝ ¿ ³ëáõÙ` »Ã» ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ ã»Ý: ºí ѳëϳݳÝù ¨ë Ù»Ï µ³Ý. áñù³Ý ¿É áõ½»Ý³Ýù, áñ áëÏ» ßÕÃ³Ý ÇÝùÝ Çñ»Ý ѳí³ùíÇ, ³ÛÝ ãÇ Ñ³í³ùíÇ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñóÝ»É áõ ѳí³ù»É:  

ºÉáõÛÃë áõ½áõÙ »Ù í»ñç³óÝ»É Ø»Í ÜŹ»ÑÇ  Ëáëù»ñáí, áñáÝóáí ݳ¨ åÇïÇ ³é³çÝáñ¹í»Ýù  Ù»Ýù, Ù»ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

 

§Ðá·»å»ë ÍáÛÉ»ñÝ »Ý ëï»ÕÍ»É ¹Åí³ñÇÝ áõ ³Ýϳñ»ÉÇ Ëûëù»ñÁ: øáÛñ áõ »Õµ³Ûñ »Ý ãϳٻݳÉÝ áõ ãϳñáճݳÉÁ: г½³ñ³ÙÕáÝ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÝ ëÏëõáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³ïÇÏ ù³ÛÉáí: âϳ°Û ³Ýϳñ»ÉÇÝ, »ñµ Ï³Û ½ûñ»Õ áõ í×é³Ï³Ý ϳÙùÁ¦:

 

18.12.2010Ã

Կարգավի-ակ: Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ | Ավելացրել է: Admin (26.07.2011)
Просмотров: 579 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Մուտք

Փնտրում

Վիճակագրություն

Ընդամենը օնլայն 1
Հյուր 1
Օգտվող 0


Copyright MyCorp © 2023
Անվճար հոսթինգ uCoz