Հոդվածներ      FaceBook           Շաբաթ, 23.09.2023, 18:40      
Մենյու

ՑԱՆԿ
Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ [5]
ՆՑԿ դիրքորոշում [0]

Գլխավոր » Հոդվածներ » Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Հայտարարություն

§Թուրքին մի հանցանք ներել կնշանակի երկու նորերը արտոնել¦:

§Հայությունը մի օր պիտի ների թրքության, բայց նրան ծնկի բերելուց հետո միայն¦:

¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»Ñ

 

вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ

 

Ü»ñϳÛáõÙë г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³­å»­ïáõ­ÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ­·³óÙ³Ý Ù³­­ëÇݦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ð³Ý­ñ³­å»­ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ¹Ç­í³­­Ý³·Çï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ³ñ­Ó³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝݳñ­­ÏáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ëïáñ³·ñÙ³Ý Ý³Ë³ß»ÙÇÝ ù³­Õ³­ù³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ Ñëï³­­Ï»óÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ ѳݹ»ë ·³É Ñ»ï¨Û³É ѳÛï³­ñ³­ñáõ­ÃÛ³Ùµ:

 

-    ÐÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ê¨ñÇ 10.08.1920 à ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ` ²ØÜ Ü³­Ë³­·³Ñ ìáõ¹ñá ìÇÉëáÝÇ 22.11.1920 à г۳ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ ë³Ñ­Ù³Ý­Ý»ñÇ í»­ñ³­µ»ñÛ³É Æñ³­í³ñ³ñ í×éáí` áñå»ë ²é³çÇÝ ³ß˳ñ­Ñ³­Ù³ñ­ïáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ͳݭñ³ÏßÇé Ù³ë­Ý³ÏóáõÃÛ³Ý, ³Ñé»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ¨ å³ï­Ù³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÇ ÙÇ­ç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ׳ݳãáõÙ ¨ ³ñ¹³ñ³ÙÇï »ñ³ËïÇùÇ ¹ñë¨á­ñáõÙ,

-      ²ñŨáñ»Éáí Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ í³ëï³ÏÁ ¨ Ù»ñ ³ÝÑáÕ¹áÕ¹ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳۭñ»­­Ý³ïÇñáõÃÛ³Ùµ ï»ñ ÉÇÝ»Éáõ Ð³Û ¸³ïÇÝ áõ ݳËÝÛ³ó ų­é³Ý­·áõ­ÃÛ³ÝÁ,

-    Ð³í³ï³Ùùáí` ²ñÇ³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ ò»ÕÇ ²ñÛ³ÝÁ ¨ ³é³­ù»­Éáõ­ÃÛ³Ý ß³­ñáõ­­Ý³Ï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, гÛñ»ÝÇùÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óÙ³Ý ÝíÇñ³­Ï³Ý ÇÕÓÇ Çñ³­Ï³­Ý³ó­Ù³ÝÁ,

-          ²é³ç­­Ýáñ¹í»Éáí Ø»ÍÝ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ëáõñµ å³ï·³ÙÝ»ñáí ¨ å³ï­íÇ­ñ³Ý­­Ý»­ñáí,

-   ²ñӳݳ·ñ»Éáí ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³Ûë ·áñÍÁÝóóáõÙ ¹ñë¨áñíáÕ ¨ Ù»ñ ³½­·Á çɳ­ïáÕ, å³é³ÏïáÕ áõ ·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»ñÙ³ÝáÕ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ß³­Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³ï­í³Í³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ`

 

гÛï³ñ³ñáõÙ »Ýù

 

²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, Ç Ù³ëݳíáñÇ Ñ³Û-Ãáõñ­ù³­Ï³Ý ѳ­ñ³­µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, å³ñï³íáñ »Ýù ³é³çÝáñ¹í»É ²½·³ÛÇÝ ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÃÛáõÝÇó µËáÕ  ³½·³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÁÝϳÉٳٵ áõ ѳÛñ»Ý³­ïÇ­ñáõ­ÃÛ³Ùµ, å³­ï­Ù³­Ï³Ý гۭñ»­ÝÇùÇ Ñ³Û³Ñ³í³ù ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óٳٵ ¨ ò»ÕÇ ³ñ³ñ­ã³Ï³Ý ³é³­ù»­Éáõ­ÃÛ³Ý Çñ³ó­Ù³Ùµ:

Îïñ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñÅáõÙ »Ýù ÃáõñùÇ Ñ»ï å³ñï³¹ñí³Í  áñ¨¿ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ ¹»é ÃáõñùÁ ãÇ í»­ñ³ó­ñ»É á×ñ³­·áñ­ÍÇ Ë³ñ³ÝÁ ¨ ³ÙµáÕçáíÇÝ ãÇ Ñ³ïáõó»É Çñ á×ñ³·áñ­Íáõ­ÃÛáõÝ­Ý»­ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý ³ñï³ùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ýáñùá, ï³ñµ»ñ §ÑÇ٭ݳ­íá­ñáõÙ­Ý»­ñáí¦ áõ Ãí³ó­Û³É ߳ѻñáí Ý»ñϳ۳óíáÕ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ý»Ý­·³­÷á­ËáõÙÁ, ѳٳ½­·³­ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ëïáñ³¹³ëáõÙÁ ³Ûëñá廳ϳÝ, ѳï­í³­Í³­Ï³Ý ¨ Çñ³íÇ׳ϳÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ý­·áõ­ó³­ÉáõÍ­Ù³ÝÁ:

Ü»ñϳ ݳ˳ëïáñ³·ñí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÁ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÝã³Í ÙÛáõë ³é³­ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝ³í ¿É ã»Ý µËáõÙ Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ, å»ï³Ï³Ý ß³­Ñ»­ñÇó ¨ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý:

 

§ÜŹ»ÑÛ³Ý ò»Õ³Ïñáݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ

   ܳ˳·³Ñ`                                              ¶. Ðáíë»÷Û³Ý

                                                                       

                                                                       09.10.2009Ã.

Կարգավի-ակ: Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ | Ավելացրել է: Admin (27.07.2011)
Просмотров: 530 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Մուտք

Փնտրում

Վիճակագրություն

Ընդամենը օնլայն 1
Հյուր 1
Օգտվող 0


Copyright MyCorp © 2023
Անվճար հոսթինգ uCoz